Hospice De Luwte De Luwte Thuis

Jaarverslag 2016

Stichting De Luwte Thuis

De stichting heeft als doel:

a. het bieden van vrijwilligershulp aan terminale patiënten en hun naasten waarvoor

geen medische behandeling meer mogelijk is;

b. het scheppen van omstandigheden die het voor terminale patiënten mogelijk maakt

om in hun thuisomgeving afscheid te nemen van hun naasten en van het leven;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vrijwilligers van de stichting doen dit door aan een ieder in de laatste levensfase en

aan diens naasten desgevraagd en daar waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning te

bieden, zowel overdag als 's nachts.

 

Financiën
De Luwte thuis heeft geen eigen donateursbestand. De inkomsten bestonden in 2016 uit subsidie van het ministerie van VWS, een subsidie van de gemeente Soest, een subsidie van de gemeente Baarn en enkele giften van nabestaanden.

Inzetten:
Over het jaar 2016 hebben we in totaal 27 aanvragen gehad, waarbij 6 niet door een inzet zijn gevolgd. De reden hiervoor waren: plotseling meer professionele zorg nodig(2); voor start inzet overleden (4).
Eén inzet hebben we na een maand moeten stoppen (in april), omdat er geen sprake meer was van terminaal zijn. Deze inzet hebben we in november opnieuw in zorg gekregen.
We hebben aan 21 cliëmten zorg gegeven. Het aantal uren zorg gegeven aan deze 21 inzetten  was in totaal:  447 uur.   

De zorg werd gegeven aan 11 vrouwen en 10 mannen, waarvan:
Soesterberg :   geen inzetten;
Baarn:              8 inzetten 
Soest:              13 inzetten.

De jongste was in de leeftijd van 61 jaar, de oudste 92 jaar met een gemiddelde van 74.8 jaar.

Van 13 inzetten is de zorg voor overlijden gestopt, bij 8 inzetten nam de familie het zelf over. Bij 1 inzet vond er een opname plaats in het ziekenhuis, bij 1 inzet werd 24 uurs zorg ingezet, 2 cliënten  gingen naar het hospice.  1 Inzet is gestopt na verbetering situatie, een half jaar later werd deze cliënt weer  in zorg genomen.

De aanvragers waren in 12  gevallen de professionele thuiszorg , 8 door familieleden en 1 door een vriendin.

PR en naamsbekendheid:

 • Bij elke inzet krijgt de behandelend arts bericht van de inzet van vrijwilligers DLT en wordt er een folder meegestuurd
 • Tijdens een inzet wordt overleg gevoerd met de professionele zorg (niet alleen de eerste lijns zorg, maar ook casemanagers van bv dementie) ter plekke of telefonisch en folders aangevuld, mocht dit nodig zijn.
 • Bij elk overlijden gaat er een afvaardiging van DLT naar de crematie/begrafenis, zover dit mogelijk is.
 • De folder wordt jaarlijks verspreid/bijgevuld bij huisartsen, zorginstellingen, zorgpraktijken (o.a .Fysiotherapie), apotheken enz. door de vrijwilligers van DLT.
 • In de Soester Courant staat DLT bij “bijzondere telefoonnummers” regelmatig met een vermelding en soms een losse “opvul” advertentie. Ook heeft het Netwerk Vrijwilligers (Balans) vaste momenten per jaar met een paginagrootte advertentie, waarin wij ook aandacht krijgen.
 • Op de site van het vrijwilligerswerk van zowel Soest als Baarn staan we met een steeds vernieuwende advertentie voor werving nieuwe vrijwilligers. Onlangs weer voor de aankondiging van de nieuwe basiscursus in januari 2017.
 • Netwerken door deel te nemen aan werkconferentie’s .
 • Deelnemen Coördinator aan vaste overleggen buiten de eigen organisatie
 • Deelnemen aan markten en diverse andere activiteiten, zoals stand op het Cultureel Festival in Baarn, bij de eerste Uitvaartbeurs in Amersfoort en deelname aan de werkconferentie Sociaal Domein Baarn

   

Bestuur
Het bestuur van stichting De Luwte Thuis bestond in 2015 uit de volgende personen:
- Armand Trippaers, voorzitter
- Joost Kruiswijk, penningmeester
- Jacques Aalders, secretaris
- Henk van Dalen, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied PR en fondsenwerving, tevens vice-voorzitter
- Annet Vegt, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied HRM

Medewerkers

A - Vrijwilligers:
1 Januari 2016 zijn we het jaar gestart met 11 vrijwilligers (3 mannen en 8 vrouwen). Dit aantal werd met de basiscursus van januari 2016 aangevuld met 2 vrouwelijke vrijwilligers. In de loop van 2016 zijn 4 vrijwilligers gestopt (3 vrouwen, 1 man) om verschillende redenen: leeftijd van 80 jaar bereikt, ander vrijwilligerswerk met meer regelmaat gekozen, gezondheidsproblemen. Eén vrijwilliger is na de basiscursus nooit ingezet geweest vanwege beperkingen, die opspeelden en is daarna gestopt.
Eén vrijwilliger is vanuit De Luwte Thuis naar het hospice overgegaan en één is vanuit het hospice naar De Luwte Thuis gekomen.

In december is er wederom een basiscursus geweest, waar 1 mannelijke DLT vrijwilliger aan meedeed, zodat we het jaar eindigden met 9 vrijwilligers ( 6 vrouwen en 3 mannen).

We hebben met z’n allen het jaar uitgevierd op 18 december met een Kerstviering.

Verwendag: de jaarlijkse verwendag werd gehouden op 24 september. We hebben een gezellige dag georganiseerd in Soest, waarbij iedereen mee kon doen aan een vragenspel om elkaar dieper te leren kennen en na een heerlijke lunch kon ieder een vermaak uitzoeken, wat varieerde van wandelen, tennis, jeu de boules, oud hollandse spelen tot aan de massagestoel aan toe. De zon gaf een uitzonderlijk tintje aan deze dag.

Deskundigheidsbevordering:

Basistraining in januari: 2 kandidaten, die moesten stoppen vanwege het niet kunnen volgen van de gehele training en in december, waaraan 1 nieuwe vrijwilliger meedeed voor DLT.

In december vond er een til- en ADL training plaats, waar  vrijwilligers aan deelgenomen hebben.

Er hebben weer themabijeenkomsten plaatsgevonden samen met de hospice vrijwilligers op 10 februari, 23 mei en 10 oktober.

We hebben 8 keer een vrijwilligersbijeenkomst gehouden met het DLT team.

Het vijf man tellende intervisieteam is drie keer bijeen geweest voor een Intervisie in 2016.

De helft aan vrijwilliger heeft in 2016 het Jaargesprek gehad.

 

B - Beroepskrachten in dienst van De Luwte Thuis:

 • Directeur Marja van der Vorst.Is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. 
 • Adjunct directeur Annemarie Hidding.Vervangt de directeur bij diens afwezigheid.
  Directeur en adjunct-directeur zijn in dezelfde functies werkzaam voor Stichting Hospice De Luwte. Hierdoor is flexibele ureninzet voor De Luwte Thuis mogelijk.
 • Coördinator Froukje Sluiter. De coördinator is verantwoordelijk voor de intakes en de aanname en inzet van de vrijwilligers. Tevens onderhoudt zij contacten met potentiële verwijzers. PR-activiteiten gebeuren in overleg met de (adjunct)directeur.

  Alle drie de beroepskrachten hebben een deeltijdcontract.

 

 

 

Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2018, Stichting Hospice De Luwte