Hospice De Luwte De Luwte Thuis

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 De Luwte Thuis           

Stichting De Luwte Thuis

De stichting heeft als doel:
a. het bieden van vrijwilligershulp aan terminale patiënten en hun naasten waarvoor geen medische behandeling meer mogelijk is;
b. het scheppen van omstandigheden die het voor terminale patiënten mogelijk maakt om in hun thuisomgeving afscheid te nemen van hun naasten en van het leven; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De vrijwilligers van de stichting doen dit door aan een ieder in de laatste levensfase en aan diens naasten desgevraagd en daar waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning te bieden, zowel overdag als 's nachts.

Financiën
De Luwte thuis heeft geen eigen donateursbestand. De inkomsten bestonden in 2017 uit subsidie van het ministerie van VWS, een subsidie van de gemeente Soest, een subsidie van de gemeente Baarn en enkele giften van nabestaanden.

Inzetten
Over het jaar 2017 hebben we in totaal 21 aanvragen gehad, waarbij 2 niet door een inzet zijn gevolgd. De reden hiervoor waren bij de een dat ivm snelle verslechtering de familie zelf 24 uur per dag aanwezig ging zijn en bij de ander dat de cliënt naar een hospice is verhuisd. Eén inzet hebben we na 3 maanden moeten stoppen, omdat er geen sprake meer was van terminaal zijn.
We hebben aan 19 cliënten zorg gegeven. De zorg werd gegeven aan 12 vrouwen en 7 mannen. 10 Keer was de inzet in de gemeente Soest, 9 keer in de gemeente Baarn. De jongste was in de leeftijd van 64 jaar, de oudste 98 jaar met een gemiddelde van 84 jaar.
Van 9 inzetten is de zorg wegens overlijden gestopt, bij 3 inzetten nam de familie het zelf over, 3 keer werd de zorg overgenomen door 24-uurs-professionele zorg, ook werd de cliënt in 3 gevallen overgeplaats naar een hospice.  1 Inzet is gestopt na verbetering van de situatie.
De aanvragers waren in 9  gevallen de professionele thuiszorg , in de overige gevallen de familie of vrienden.

PR en naamsbekendheid:

 • Bij elke inzet krijgt de behandelend arts bericht van de inzet van vrijwilligers DLT en wordt er een folder meegestuurd
 • Tijdens een inzet wordt overleg gevoerd met de professionele zorg (niet alleen de eerste lijns zorg, maar ook casemanagers van bv dementie) ter plekke of telefonisch en folders aangevuld, mocht dit nodig zijn.
 • Bij elk overlijden gaat er een afvaardiging van DLT naar de crematie/begrafenis, zover dit mogelijk is.
 • De folder wordt jaarlijks verspreid/bijgevuld bij huisartsen, zorginstellingen, zorgpraktijken (o.a .Fysiotherapie), apotheken enz. door de vrijwilligers van DLT.
 • In de Soester Courant staat DLT bij “bijzondere telefoonnummers” regelmatig met een vermelding en soms een losse “opvul” advertentie. Ook heeft het Netwerk Vrijwilligers (Balans) vaste momenten per jaar met een paginagrootte advertentie, waarin wij ook aandacht krijgen.
 • Op de site van het vrijwilligerswerk van zowel Soest als Baarn staan we met een steeds vernieuwende advertentie voor werving nieuwe vrijwilligers.
 • Deelnemen aan markten en diverse andere activiteiten, zoals stand op het Cultureel Festival in Baarn.

Bestuur
Het bestuur van stichting De Luwte Thuis bestond in 2015 uit de volgende personen:
- Armand Trippaers, voorzitter
- Joost Kruiswijk, penningmeester
- Jacques Aalders, secretaris
 - Henk van Dalen, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied PR en fondsenwerving, tevens vice-voorzitter
- Annet Vegt, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied HRM
Annet Vegt en Jacques Aalders hebben om diverse redenen in de loop van 2017 te stoppen met hun bestuurswerk voor De Luwte.

Medewerkers
A - Vrijwilligers:

1 Januari 2017 zijn we het jaar gestart met 10 vrijwilligers. Dit aantal werd in de loop van het jaar aangevuld met 1 nieuwe vrijwilliger die behalve bij De Luwte Thuis ook in het hospice ging werken.  In de loop van 2017 zijn 2 vrijwilligers gestopt, 1 wegens gezondheidsproblemen en 1 wegens het aanvaarden van een betaalde baan.

Verwendag: Zaterdag 7 oktober hebben wij de jaarlijkse vrijwilligersverwendag voor de vrijwilligers van De Luwte (Hospcie en Thuis) georganiseerd. Als een “dankjewel” nodigen wij ieder jaar de vrijwilligers uit om een dagje met elkaar door te brengen. Deze dag biedt tevens gelegenheid om elkaar eens buiten het hospice of de thuisinzet vanuit De Luwte Thuis te treffen en te spreken. De geheime locatie was dit jaar Restaurant De Mof in Leusden, waar we gedurende de hele dag werden verwend met allerlei lekkers en een heerlijke lunch kregen voorgeschoteld. ’s Ochtends kregen we op het terrein een roofvogelshow en ’s middags een heuse oriëntaals-dansen workshop. Het was weer een gezellige, bijzondere dag. Dank aan iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt.

Deskundigheidsbevordering:

Basistraining in mei/juni: voor De Luwte thuis deed 1 kandidaat mee, die tevens in het hospice ging werken.  

In december vond er een til- en ADL training plaats, waar  vrijwilligers aan deelgenomen hebben.

Er hebben weer drie themabijeenkomsten plaatsgevonden samen met de hospice vrijwilligers.

We hebben 8 keer een vrijwilligersoverleg gehouden met het DLT team.

 

B - Beroepskrachten in dienst van De Luwte Thuis:

 • Directeur Marja van der Vorst.

  Is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. 

 • Adjunct directeur Annemarie Hidding.

  Vervangt de directeur bij diens afwezigheid.

  Directeur en adjunct-directeur zijn in dezelfde functies werkzaam voor Stichting Hospice De Luwte. Hierdoor is flexibele ureninzet voor De Luwte Thuis mogelijk.

 • Coördinator Froukje Sluiter

  Froukje is slechts voor de helft van 2017 in dienst geweest. Per 1 juli 2017 is zij namelijk met vervroegd pensioen gegaan. Gedurende de tweede helft van het jaar werden haar werkzaamheden overgenomen door de directie, daarin bijgestaan door de coördinator vrijwilligers van het Hospice, Wilma Mout.

  Alle drie de beroepskrachten hebben een deeltijdcontract.

 

 

 

 

Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2019, Stichting Hospice De Luwte