Hospice De Luwte De Luwte Thuis

ANBI

De Luwte Thuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Hieronder vindt u alle daarmee samenhangende gegevens.
 
Naam:
Stichting De Luwte Thuis
 
RSIN / Fiscaal nummer:
8523.27.730
 
Doelstelling:
De stichting heeft als doel:
a. het bieden van vrijwilligershulp aan terminale patiënten en hun naasten waarvoor
geen medische behandeling meer mogelijk is;
b. het scheppen van omstandigheden die het voor terminale patiënten mogelijk maakt
om in hun thuisomgeving afscheid te nemen van hun naasten en van het leven;
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De vrijwilligers van de stichting doen dit door aan een ieder in de laatste levensfase en
aan diens naasten desgevraagd en daar waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning te
bieden, zowel overdag als 's nachts.
 
Contactgegevens en bestuurssamenstelling: contact
 
Meerjarenbeleidsplan 2017-1019.  klik hier
 
 
Werven van geld
Stichting De Luwte Thuis ontvangt middelen vanuit de volgende bronnen:
Subsidie van het ministerie van VWS
Fondsen en giften
Voor het eerste jaar is een grote bijdrage ontangen van het Oranjefonds.
De eerste drie jaar wordt De Luwte Thuis financieel ondersteund door Hospice De Luwte.
Gemeente
Een bijdrage in de training van de vrijwilligers.
Opstartsubsidie voor 2015 en 2016 (Soest en Baarn)
 
Beloningsbeleid:
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs
hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden..
De personeelsleden in loondienst vallen onder de CAO-VVT.
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag 2017
 
Financiële verantwoording:

 

 

Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2019, Stichting Hospice De Luwte